Kliendilugu

Meditsiinitarvete andmekogu strateegia

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu põhiprotsesside analüüs hetkeolukorra kaardistamiseks ja arenduse ettevalmistuseks. 

Ülevaade

Avalik sektor Teenusedisain Analüüs Prototüüpimine Kasutatavus
algus 2022 mai
lõpp 2023 märts

Koostöös Terviseameti, Tervisekassa, Sotsiaalkaitseameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega (TEHIK) ning Maksu- ja Tolliametiga viisime läbi Meditsiiniseadmete ja Abivahendite Andmekogu (MSA) analüüsiprojekti, et luua põhjalik tulevikustrateegia.  

Eesmärgiks oli kaardistada 10 kuu jooksul praeguse MSA põhiprotsessid, leida üles kitsaskohad, pakkuda neile tulevikulahendusi ja valmistada ette järgmist etappi ehk arendust. 

Tulevikustrateegia loomise viis etappi:

 1. Taustatöö. Kaardistasime koostöös tellijaga teenuste tänase olukorra ja tulevikuvisiooni. Viisime läbi intervjuusid ja lõime liidestuste kaardistuse. 
 2. Teenusedisain. Töötasime välja ettevõtte persoonad ja lõime teenusemudeli. Koostasime süsteemi ja selle funktsionaalsuste kirjeldused ning nõuded. 
 3. Tulevikuprotsesside disain ja eelanalüüs. Lõime protsesside disaini, kirjeldasime funktsionaalseid nõudeid, analüüsisime süsteemi arhitektuuri ja liidestusi, teostasime riskianalüüsi ning kirjeldasime andmeülekande ja -kvaliteedi parendamise strateegiat.  
 4. Prototüüpimine. Lõime Figmas prototüübi ja navigatsiooni, mis aitas osapooltel tulevikku ette kujutada ja visioone joondada. Viisime läbi kasutajateste ning lõime prototüübi dokumentatsiooni ja MSA visuaalse identiteedi.  
 5. Mahuhinnang. Valmistasime ette arenduse backlog’i mahtude hindamiseks ja viisime läbi tasuvusanalüüsi. 

Strateegilise analüüsiga tõime välja MSA põhilised probleemid ja kitsaskohad:

 • Ligipääs seadme infole vajab parendamist.  
 • Portaal ja selle tööprotsessid tuleb üles ehitada loogilisemalt ja kasutajasõbralikumalt. 
 • Portaal vajab rohkem paindlikkust ja mitmekülgsust, mis võimaldaks erinevaid meditsiinitoodete ja abivahendite ning teenustega seotud tegevusi mugavalt ühes kohas teha. 

Aitasime luua tulevikuvisiooni, et erinevad sihtgrupid saaksid MSA teenustest päriselt kasu:

 • Avalikkus – süsteemil on tulevikus lihtsasti kasutatav avalik kasutajaliides, kus kasutatakse ühtlustatud terminoloogiat ning mille abil saab lihtsasti otsida meditsiiniseadmeid ja abivahendeid.  
 • Ettevõtjad – võetakse kasutusele liitvormid ehk sama seadmega seotud tegevuste tegemiseks ei pea esitama mitmeid erinevaid taotlusi ja vajalik info tehakse MSA-s lihtsasti kättesaadavaks.  
 • Ametnikud – muudetakse mitmeid protsesse läbipaistvamaks, lihtsamaks ja võimalusel ka automaatseks.  
 • IT-spetsialistid – ühtlustatakse raamistikud ja tehnoloogiad.  

Töötulem

Tellijaga koostöös tehtud analüüs ja strateegia aitavad luua suurt muutust. 

Aitasime projektiga luua selgust kitsaskohtades, mis on praeguses MSA-s ja selle protsessides, ning planeerida uue MSA täiustatud protsesse ja kasutajaliidest. Sealhulgas lõime uue MSA elluviimise realiseerimiseks arenduse ja ülemineku kava.  

 

Iga projekti edu võti peitub heas koostöös. 

Töö edukal teostamisel oli väga oluline roll MSA tiimil, kes teadliku tellijana jagas projekti õnnestumiseks hädavajalikke teadmisi ning oli projekti kestel igal ajal kättesaadav.  

"Meditsiinitarvete andmekogu strateegia analüüsi (MSA) projekt koostöös Trinidad Wisemaniga sujus väga hästi. Meil õnnestus läbida üks märkimisväärne ja kriitilise tähtsusega etapp uue MSA arengus, kaasates protsessi mitmeid olulisi osapooli, kelle panus projekti oli hindamatu. Tänu sellele suutsime kõik kavandatud teemad põhjalikult läbi arutada ja kaardistada. Meie projektimeeskond oli erakordselt meeldiv ja produktiivne, mida kinnitas ka projekti lõpetanud retrospektiivne analüüs. Suur tänu kõikidele panustajatele!"

 

- Karl Karimõisa, TEHIKu projektijuht