Kestlik TWN

Kultuur ja sotsiaalne vastutus

Trinidad Wisemani Code of Conduct on mõeldud meie uutele ja vanadele töötajatele ning koostööpartneritele (alltöövõtjatele, vabakutselistele ja ajutistele töötajatele) eesmärgiga aidata luua ühtset arusaama meie väärtustest ja ellusuhtumisest.  

Code of Conduct on n-ö elav juhis, mis kunagi päris valmis ei saagi, sest nii meie kui maailm meie ümber on pidevas muutumises.  

Oleme ettevõtete muudatuste partner, pakkudes terviklahendust kaardistusest juurutamise ja parendamiseni. Me ehitame tarka tulevikku inimkesksete teenuste disainimise ja digimuutuse kaudu. Inimkesksus on Trinidad Wisemani loomisest saati olnud tähtsal kohal nii meie projektides kui ka töökultuuris. Oma projektides pöörame alati kõrgendatud tähelepanu kasutajakogemusele ja ligipääsetavusele. 

Vastutus keskkonna ees

Trinidad Wisemani töö oluline osa on aidata vähendada meie klientide ökoloogilist jalajälge läbi digitaliseerimise ja säästliku teenusedisaini. Järgime kestlikkuse põhimõtteid ja keskkonnaalaseid nõudeid läbi kogu oma äritsükli: juhtimine, teenused, töömeetodid ja kontorireeglid.

 

Oleme teadlikult valinud kontorite asukohaks hooned, millel on väga hea ühistranspordi- ja kergliiklusteede ühendus. Nii on kõigil võimalik liikuda töö ja kodu vahet ilma isikliku autota ning anda oma panus looduse säästmisesse. Lisaks on hooned ehitatud A-energiaklassi silmas pidades.  

 • Panustame järjepidevalt ka oma töötajate ja kontorite keskkonnamõju vähendamisele järgnevate tegevuste kaudu:
 • Pöörame töötajate tähelepanu keskkonnahoiu olulisusele, toonitades, et kestlik tulevik algab igaühest meist.
 • Võtame otsuste langetamisel arvesse kaasnevat keskkonnamõju.
 • Meie kontorites on kasutusel läbimõeldud prügisorteerimise süsteem, kasutame keskkonnasõbralikke ja biolagunevaid puhastusvahendeid ning nõuame, et ka meie partnerid järgiksid samu põhimõtteid.
 • Kasutame oma töö organiseerimiseks agiilseid ja taaskasutatavaid meetodeid ning efektiivsuse tõstmiseks testime töös olevaid lahendusi juba protsessi käigus. See ei täida mitte ainult äri- vaid ka keskkonnaeesmärke ning vähendab digiprügi.
 • Teenuse osutamise tulemusena valminud materjalid esitame klientidele digitaalsel kujul.
 • Kui mingil põhjusel on vältimatult vaja printida paberil infomaterjale, siis kasutame selleks tooteid, millel on I tüüpi ökomärgis või mõni muu samaväärne märgis. Kõik vajalik dokumentatsioon, sh arveldus, on digitaalne.
 • Kasutame oma projektide kavandamisel, läbiviimisel ja tehnilisel korraldusel eelistatult virtuaalseid suhtluskanaleid ja keskkondi. Regulaarsed koosolekud saavad peetud virtuaalselt ning seeläbi väheneb oluliselt vajadus lühikeste ja pikkade tööreiside järele, mis aitab efektiivselt vähendada transpordist tulenevat CO2-heidet.
 • Kasutame pilvepõhiseid dokumendihoidlaid, millele töötajatel on ligipääs ja mis vähendab oluliselt vajadust hoida koopiaid eraldi kõvaketastel või arvutites. Selline lähenemine vähendab oluliselt ettevõtte digitaalset jalajälge.
 • Kustutame mittevajalikud töödokumendid ja mustandfailid ning jälgime, et kõik digitaalsed materjalid salvestatakse ja edastatakse optimaalsel mahul, kuna ka see aitab vältida digiprügi tekkimist.
 • Rakendame paindliku tööaja ja kaugtöö põhimõtteid, et töötajad saaksid valida keskkonnaga arvestavaid mõistlikke liikumisaegu ja -vahendeid. Revideerime pidevalt tehnoloogiat, mida kasutame. Vahendeid, mida me ei saa enam ise kasutada, annetame neile, kes seda vajavad, nt koolid, raamatukogud, lasteaiad jt.
 • Oleme partnerid heategevusorganisatsioonidele, nt Lions Club, kogudes ja annetades riideid neile, kes seda vajavad.

Hoiame keskkonnamõjudel pidevalt silma peal ja otsime pidevalt uusi viise, kuidas olla veelgi kestlikum. Juhatus vaatab igal aastal üle meie keskkonnamõjude reeglid ning võtab sellest lähtuvalt vastu otsuseid, kuidas muuta või uuendada meie poolt kasutatavaid tehnoloogiaid.

Vastutustundlik tööandja

Trinidad Wiseman on töökoht tarkadele ja iseseisvatele inimestele, kus me ehitame inimkeskseid süsteeme, mis mõjutavad olulisel määral inimeste elu. Eeldame, et meie töötajad soovivad teha tööd ja areneda ning meie siht on pakkuda neile keskkonda, kus seda saab teha parimal võimalikul moel. See tähendab head õhkkonda, tegijaid töökaaslasi, palju vabadust ja vähe rangeid reegleid. Töötajatelt ootame vastutustunnet, initsiatiivi ja tahtmist jõuda oma ala tipptegijate hulka.  

 

Igapäevaselt suunavad meid kolm põhiväärtust: inimkesksus, professionaalsus ja autonoomsus. Need aitavad seada prioriteete ning teha kiiremaid, õiglasemaid ja omavahel kokkusobivamaid otsuseid. Samuti on vastavalt neile üles ehitatud meie juhtimis- ja palgamudelid. 

fa-solid fa-people-group

Inimkesksus

Mõistame, et Trinidad Wiseman kui organisatsioon ei ole kergesti asendatavatest ressursiühikutest koosnev hierarhiline struktuur, vaid kogum koos töötavaid inimesi. Eelistame rangetele reeglitele ja protsessidele ootusi ja suuniseid. (guidelines). 

 

Meie toimetamises peab alati jääma ruumi inimlikule paindlikkusele. Selline töökorraldus võimaldab meil organisatsioonina muutustele kiiremini reageerida ning vältida rangete reeglite tõttu tekkivat ebaõiglust, pudelikaelu ja frustratsiooni.  

fa-regular fa-handshake

Professionaalsus

Teeme parima töö, mis väliste piirangute (nt mahu, tähtaja) ning oskuste raames võimalik - see tähendab süsteemset, vastutustundlikku ja järjekindlat tegutsemist.

 

Oluline on ka aru saada, et Trinidad Wiseman ei ole perekond. Pigem tasub meid vaadata kui kõrgetasemelist spordivõistkonda. Tippklubina anname enda poolt kõik, et mängijad saaksid areneda ja teha nii individuaalselt kui meeskonnana parima tulemuse. Vastu ootame töökust, sihikindlust ja initsiatiivi. 

fa-solid fa-wand-sparkles

Autonoomsus

Anname igaühele võimaluse valida töötamiseks sobivaimad viisid ja vahendid nii et sellest sünniks kliendile ja ettevõttele hea tulemus. Väldime tarbetuid kooskõlastusringe ja aruandlust, me ei tegele mikrojuhtimisega ega sea üleliigseid reegleid. Selle asemel julgustame töötajaid võtma vastutust ja lahendama ise asju ära seal, kus see tundub mõistlik. Teadvustame, et sellega võib kaasneda vigu, aga oleme õppiv organisatsioon ja õpime tehtud vigadest. 

 

Trinidad Wiseman ei ole aga juhtideta organisatsioon. Nii juhtide kui spetsialistide rollid on vajalikud ja nad pole kuidagi üksteisest paremad või halvemad, vaid teevad lihtsalt erineva iseloomuga tööd.  

Töötaja areng

“Hea spetsialist on palju enamat, kui konkreetse tehnoloogia või meetodi oskaja”  

Oleme loonud oma töötajatele hea keskkonna oma oskuste arendamiseks ning teistega jagamiseks. Trinidad Wisemanis on põhimõte, et kui kogenud inimene teeb midagi esimest korda või meile tuleb uus töötaja, teeb ta esimesed projektid alati koos mentoriga. Me ei jäta kedagi kunagi üksi tundmatusse. 

Oleme oma töötajatele alati toeks ning innustame neid õppima uusi oskusi või saama tõeliseks eksperdiks omal alal. Oleme loonud selleks kõik võimalused (nt ligipääsud tasulistesse õppekeskkondadesse, sisekoolitused, mentorprogramm).

Töötervishoid ja heaolu

Töötajad on meie kapital, ilma nendeta poleks ka Trinidad Wisemani. Meie eesmärgiks on oma töötajaid hoida ja panustada sellesse, et nii nende füüsiline kui ka sotsiaalne töökeskkond oleks mugav, turvaline ja ohutu. 

Toetame oma töötajaid spordikompensatsiooniga ja pakume ka võimalust kasutada vaimse tervise teenuseid. Oleme panustanud töökeskkonda nii avarate tööruumide kui ka kvaliteetsete töövahendite näol. 

Samuti mõõdame oma töötajate rahulolu tööga ning seisame selle eest, et töö ja eraelu oleksid stabiilselt kooskõlas selleks, et vältida läbipõlemist. 

Võrdne kohtlemine / võrdsed võimalused

Seisame selle eest, et olenemata soolisest identiteedist, vanusest, etnilisest kuuluvusest, päritoluriigist, võimetest, puudest, usutunnistusest, seksuaalsusest, rahvusest, veendumustest, sotsiaalsest taustast ning laste olemasolust on meie töötajatele tagatud võrdne kohtlemine arenemisel, edutamisel, töötasu ja tööaega puudutavate otsuste tegemisel ja võimaluste andmisel. Meil on nulltolerants kiusu, ahistamise ja ebavõrdse kohtlemise ees. Meil on väga hea meeste ja naiste tasakaal: Trinidad Wisemani töötajatest on umbes 50% naised. 

Sõnavabadus ja eraelu puutumatus

Austame iga töötaja õigust väljendada oma mõtteid, ideid ja veendumusi ilma hirmuta tagakiusamise või laimu ees. Hoolitseme selle eest, et kõigi töötajate õigus eraelu puutumatusele oleks tagatud, aga piirini, kus see kedagi teist ei kahjustaks ega seaks ohtu teise poole sõnavabadust või eraelu puutumatust. 

Vastutustundlik koostööpartner

Korruptsiooni vältimine

Meile on korruptsiooni vastu võitlemine äärmiselt oluline, kuna see soodustab ausaid äritavasid ja usaldust. Me ei paku ega võta vastu altkäemaksu mitte mingisugustel tingimustel. Me ei kauple mõjuvõimuga ega tee kokkuleppeid selleks, et ebaausalt oma äri edendada. See on ebaeetiline ja käib meie tõekspidamiste vastu. 

Rahapesu vältimine

Teeme kõik selleks, et meie tulud oleksid teenitud ainult ausalt ja seaduslikult. Me ei tee koostööd kuritegelike organisatsioonide, kuriteos kahtlustatavate inimeste või ettevõtetega ega aita mitte mingil viisil kaasa kuritegevusele. 

Suhtleme oma partnerite ja klientidega professionaalselt, järgides kõiki seadusi ning hoiame oma finantstegevust läbipaistvana. 

Huvide konflikti vältimine

Me ei tee ärilisi otsuseid ega valikuid, mis viiks eraelu ja äritegevuse huvide konfliktini. Meie otsused on alati tehtud erahuvidest lähtumata ja teeme kõik endast oleneva, et selliseid olukordi ei tekiks. Me ei anna eeliseid lähedal seisvatele isikutele nagu perekond, sugulased, sõbrad. Kõik meie tööalased suhted on alati professionaalsed ja omakasupüüdmatud. 

Privaatsuse tagamine

Andmekaitse on prioriteet kõigis meie tegemistes ja nii käimasolevates kui ka plaanimisjärgus projektides. Vastavalt kokkulepetele erinevate instantside vahel kustutame või anonümiseerime andmed, mida me enam ei vaja. Nii teavad nii meie töötajad, kliendid kui ka koostööpartnerid, et saavad oma isikuandmed julgelt meie kätte usaldada. Me hindame nende usaldust kõrgelt ja anname endast kõik, et seda usaldust mitte rikkuda. 

Õiglase konkurentsi edendamine

Õiglase konkurentsi edendamine on meile oluline, kuna see soodustab innovatsiooni, tootlikkust ja tarbijate huve ning vähendab ettevõtete majanduslikku ebavõrdsust. Kanname hoolt ja jälgime, et me ei allkirjastaks lepinguid ega teeks muid kokkuleppeid, mis konkurentsi edendamist kuidagi takistaks. 

Kolmandad osapooled

Püüame jälgida, et kõik osapooled, kellega me koos töötame või protsesside käigus kokku puutume, jagaksid sarnaseid vaateid ja ootusi aususele, õiglusele ja eetikale. Soovime koos töötada ainult vastutustundlike partneritega, sest mõistame, et kõik osapooled mõjutavad protsesse, otsuseid ja omavahelist läbisaamist.