Kliendilugu

Prototüübi ja arendusstrateegia loomine

Muutumatu seisundi diagnoosiga laste abivajaduse määramise MVP kirjelduse, prototüübi ja arendusstrateegia loomine.

Ülevaade

Avalik sektor Teenusedisain Analüüs Kasutatavus Prototüüpimine
Projekti kestus 8 kuud

Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning Sotsiaalkindlustusametiga (SKA) viisime ellu projekti, mille eesmärk oli teostada analüüs muutumatu seisundi diagnoosi alusel lapse abivajaduse määramise ja tugiteenuste proaktiivse pakkumisega seotud andmevahetuse digitaliseerimise kasutajanõuete ja äriprotsesside jaoks.   

Projekti käigus lõime lapse diagnoosipõhise abivajaduse määramise minimaalse töötava toote (minimum viable product – MVP) kirjelduse ja prototüübi, analüüsisime MVP loomise eeldusi ning pakkusime välja arenduskava. Analüüsi ja prototüübi põhjal on edaspidi võimalik ette valmistada MVP arenduse hanget.

Muutumatu seisundi diagnoosiga lapsed ei saa kiiret ja vajalikku abi

Olukorra kaardistamiseks tehtud intervjuudes toodi välja, et vanemad tunnevad ennast üksijäetuna ning samal ajal on tugisüsteemid, milles tuleb orienteeruda, keerulised ja jagunenud erinevate institutsioonide vahel.  

 

Samuti joonistus kasutajaintervjuudest välja probleem, et erinevate osapoolte vahel (avaliku sektori asutused, meditsiinisüsteem, lapsevanem) ei toimi infovahetus kohati kas üldse või on lünklik. Seetõttu on praegu põhiline infovahetuse koorem vanemal, kes peab teekonna pea igas sammus hakkama algusest peale kirjeldama oma lapse vajadusi ja raskusi või mitmel juhul ka sõna otseses mõttes paber käes eri asutuste vahel infot jagama.

 

Lisaks lapsevanemale tekitavad info liikumise probleemid liigset koormust ka teistele osapooltele. Esineb juhtumeid, kus arstidel ja ametnikel puudus elutähtsate otsuste tegemiseks vajalik info ning nad kulutasid liigselt aega ja muid ressursse, et infot kätte saada. 

Proaktiivne ja tõhus infoliikumine aitab abil lasteni jõuda

Kirjeldatud probleemide lahendamiseks planeerisime järgnevaid muudatusi, mille abil on võimalik lihtsustada ja tõhustada info liikumist erinevate osapoolte vahel, vähendada nii lapsevanemate kui ka ametnike halduskoormust, suurendada rahulolu riiklike teenustega ning vähendada ebaefektiivsust süsteemides: 

fa-hands-holding-child

Proaktiivse pakkumise käivitamine

Kui laps on saanud varem meditsiinisüsteemis kokkulepitud abivajadust tingiva diagnoosi, käivitub edaspidi lapsele teenuse proaktiivne pakkumine.

 

Analüüsiprojekti raames käsitlesime proaktiivse pakkumisena SKA poolt läbiviidavat lapse tegevuspiirangute hindamise ja kohaliku omavalitsuse (KOV) poolt läbiviidavat lapse abivajaduse hindamise proaktiivset teenust lapsevanemale või eestkostjale. 

fa-user-tie

Koordinaator KOVis

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialist tegutseb lapse toetamise teekonnal koordinaatorina. Ta on vahelüli vanema ja ametnikkonna vahel ning tema käest saab vanem vajalikku infot ja tuge. 

fa-desktop

Lapsevanema töölaua loomine

Riigiportaali eesti.ee luuakse lapsevanema töölaud, kus ta näeb kogu infot oma haige lapse kohta, sh KOV-poolse koordinaatori kontaktinfot, olulisi tähtaegu, lapse abivajaduse ja tegevuspiirangute hindamise etappe ning muud kasulikku infot. 

fa-network-wired

Rohkem võimalusi kiireks infovahetuseks

Luuakse võimalus erinevate süsteemide vahel rohkem infot jagada, sh SKAIS, STAR ja TIS süsteemidega ning riigiportaaliga, et võimaldada ja tõhustada vajaliku info vahetust.

 

Infovahetuse tõhustamine võimaldab muuhulgas süsteemidel mitmeid tegevusi automaatselt käivitada.  

Projekti tööd jagunesid kahte etappi

Andmevahetuse eelduste kaardistamine ning kasutajanõuete ja äriprotsesside analüüsimine:

 • olemasolevate äriprotsesside kaardistamine  
 • kasutajate vajaduste kaardistamine ja analüüs  
 • tulevaste äriprotsesside kaardistamine  
 • vajaduste kaardistamine andmete liikumiseks eri protsesside osana ja erinevate infosüsteemide vahel  
 • riskianalüüs  

Minimaalse töötava toote analüüs, prototüübi loomine ja arenduskava koostamine:

 • MVP skoobi kokkuleppimine ja kirjeldamine  
 • MVP loomise arenduskava koostamine  
 • erinevate süsteemide ja kasutajate vaadete prototüüpimine  
 • prototüübi testimine koos kasutajatega  
 • arendusvajaduste kirjeldamine  
 • majanduslike mõjude analüüs  
 • õiguslik analüüs  

Projekti töötulem

Projekti lõpus andsime tellijale üle põhjaliku analüüsi ja prototüübi. Nende põhjal on edaspidi võimalik ette valmistada MVP arenduse hanget.  

Prototüüp kui oluline vahend ideede valideerimisel:  

Projekti ühe osana viisime läbi kasutajatestimised, milleks kasutasime projekti käigus loodud prototüübivaateid. Prototüübi abil said kasutajad hea visuaalse ülevaate sellest, milline hakkab protsess tulevikus välja nägema ja millist kasu nad sellest saaksid.

Kasutajate tagasiside oli väga positiivne ning eriti kõrgelt hinnati riigiportaali loodava lapsevanema töölaua ideed, sest intervjueeritavate sõnul hõlbustab see lapsevanema elu oluliselt, aidates saada nii vajalikku infot kui ka ülevaadet kogu protsessist.  

Projekti mõju ja tulevik

Digitaliseerides abivajaduse määramise ning tugiteenuste pakkumise protsessi, oleme astunud suure sammu edasi, et muuta süsteem proaktiivsemaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Seega märgib projekti edukas lõpuleviimine olulist verstaposti püüdlustes parandada muutumatu seisundi diagnoosiga laste ja nende perede elukvaliteeti.

See projekt näitab, kuidas koostöö ja tehnoloogilise innovatsiooni rakendamine võivad tuua kaasa reaalseid muutusi, mis mõjutavad positiivselt laste ja nende perede igapäevaelu. Oleme tänulikud kõigile partneritele ja meeskonnaliikmetele nende panuse eest ning ootame huviga projekti järgmiste etappide rakendamist ja nende positiivset mõju meie ühiskonnale. 

"Sotsiaalkindlustusameti poolse projektijuhina saan öelda, et meil oli Trinidad Wisemaniga selles projektis väga hea koostöö! Analüüsis käsitlemist leidnud teema oli väga lai ja mitmetahuline, kuid Trinidad Wisemani spetsialistid suutsid ennast kiirelt vajalike taustateadmistega kurssi viia ja peensusteni olulised detailid selgeks teha. Töö käigus kogutud ja analüüsitud materjal on väga põhjalik ning analüüsiraport on saanud juba oluliseks alusmaterjaliks jätkuprojektide ettevalmistamisel ja arenduste käivitamisel."

-   Aika Kaukver, Sotsiaalkindlustusameti abivajaduse hindamise valdkonna tiimijuht