Strateegia

Tark tulevik põhineb läbimõeldud strateegial

Suuremate muudatuste planeerimist on oluline alustada strateegia loomisega. Strateegia annab ülevaate organisatsiooni hetkeseisust ning kirjeldab ja põhjendab võtmetegevusi, mida tuleb teha selleks, et jõuda soovitud tulevikuni. Strateegia loomise käigus uurime ja arutame erinevaid tulevikustsenaariume nii organisatsiooni kui tehnoloogia aspektist vaadatuna.

Strateegia

„Enim meeldib meile Trinidad Wisemani tiimi paindlikkus ja kättesaadavus. Lisaks pakuvad nad välja lahendusi, mis on koheselt sobilikud ning see aitab säästa raha ja aega, mis võib hiljem ümbertegemiseks kuluda.”

- Kaie Kõrtsini, AS Tallink Grupp

Strateegia aitab, kui soovid...

 • kokku hoida kulusid ja kasvatada tulusid
 • tõsta organisatsiooni efektiivsust
 • vähendada riske
 • ennetada valede juhtimisotsuste tegemist
 • tegeleda toodete/teenuste/tehnoloogiate innovatsiooniga
 • kaasajastada tarkvara
 • avaliku sektori esindajana lahendada ühiskonna probleeme
 • tööprotsesse optimeerida
 • süsteeme ühildada
 • parendada töökeskkonda ja suurendada töötajate rahulolu

Mida suurem ja keerukam organisatsioon, seda suurem strateegia vajadus

Iga muudatuse jaoks ei ole strateegiat tarvis. Strateegia vajadus sõltub organisatsiooni ja selle toimimiskeskkonna keerukusest, muudatuse mahust ja potentsiaalse riski realiseerumise kiirusest.

 

Kui organisatsioonis on vähe töötajaid ning hästi toimiv ja kiire kommunikatsioon, piisab uue idee juurutamiseks paarist kasutajatestist ja lihtsama juhendi koostamisest.

 

Mida suurem on organisatsioon, seda suurem vajadus tekib ka ühtlustatud strateegia järele. Näiteks 10-le töötajale on palju kiirem ja lihtsam kommunikeerida uut muudatust kui teha seda rahvusvahelises organisatsioonis 1000-le töötajale. 

Ärijuhtumid

Soovitud väärtuse saavutamiseks tehtav muudatus võib mõjutada organisatsiooni erinevaid osi – tellijate käitumist, tooteid/teenuseid, äriprotsesse, töötajate töötegemist, tarkvara ning erinevaid veebi- ja suhtluskeskkondi.

Võida uusi kliente

Soovid uute turgude või kliendisegmentide kaudu äri laiendada? Kvaliteetse toote/teenuse pakkumiseks peab kliente tundma, et mõista, mida nad vajavad. Kliendi tundmine aitab tagada, et sinu toode/teenus on sihtgrupi jaoks atraktiivne ja väärtustloov. Uue kliendisegmendi või turu võitmine vajab läbimõeldud strateegiat, et suunata ressursid õigetesse kohtadesse.

Sujuv üleminek uuele tarkvarale

Sulle teevad muret kvaliteediprobleemid teenuse osutamisel ja soovid nende vähendamiseks võtta kasutusele uue tarkvara? Sellega kaasnevad suured strateegilised muudatused, mis hõlmavad muudatusi äriprotsessides, teenuse ümberkujundamist ja inimeste töö ümberkorraldamist. Suuri olulisi muudatusi aitab organisatsioonis juurutada hästi läbimõeldud strateegia.

Läbimõeldud innovatsiooniprojektid

Soovid turule tuua uusi tooteid ja võtta selleks kasutusele uue tarkvara? Strateegia loomine aitab läbi mõelda kõik olulised võtmetegevused nii organisatsiooni, tellija kui tehnoloogia aspektist vaadatuna ning kirjeldada vajalikud funktsionaalsused. Strateegia tulemi alusel saab teha esimesed mahuhinnangud ja liikuda edasi süsteemianalüüsi faasi.

Paku tellijatele uusi väärtusi

Otsid võimalusi tellijatele uute väärtuste ja mugavuste pakkumiseks? Strateegia annab ülevaate praegusest olukorrast ning aitab läbi mõelda ja analüüsida erinevaid tulevikustsenaariume organisatsioonile maksimaalse kasu toomise seisukohalt.

Strateegia teenuse ülevaade

Kuidas loome strateegiat?

Tavaliselt juhime Trinidad Wisemanis korraga 150-160 projekti. Strateegia on üks meie põhiteenuseid, sest peaaegu kõik ärianalüüsi, teenusedisaini, teinekord ka UX disaini projektid sisaldavad suures mahus strateegia loomist. Parima teenuse pakkumiseks kaasame ka arendustiimi ja turundust. Strateegiat ei pea tellima meilt koos kaardistuse või arendusega, kuid vajadusel aitame sind meeleldi ka nendega.

 

Meie spetsialistidel on üle 10 aasta strateegia loomise kogemust erinevates eluvaldkondades, alustades Euroopa Kosmoseagentuurist ning lõpetades pea kõigi Eesti riigi ministeeriumite ja organisatsioonidega nende haldusalas.

 

Ulatuslik rahvusvaheliste partnerite võrgustik võimaldab meil strateegialoomega tegeleda ka väljaspool Eesti piire, tagades kvaliteetse tulemi ka välisriigi kohalikus keeles. Näiteks oleme strateegiat loonud Euroopa Liidu erinevatele organisatsioonidele.

fa-arrow-progress fa-sm

Protsess

Strateegia loomist alustame soovitud tulevikusuundade määratlemisega. Seejärel hindame neid ja valime koos sinuga välja selle, mis loob organisatsioonile kõige rohkem väärtust. Edasi lepime kokku teekonna ehk tegevused ja valime sobivad metoodikad soovitud tuleviku saavutamiseks.

 

Strateegia faasis kontrollime ka hüpoteese ehk teeme väiksemal kujul eksperimente. Eksperimendid on olulised tegevusplaani töökindluse kontrollimiseks ja soovitud kasu saamise tõenäosuse hindamiseks. Näiteks hindame, kuidas organisatsioon reageerib uuele reeglile, kas kasutajad on valmis uueks tooteks/teenuseks, kui ihaldusväärseks toodet/teenust peetakse ja palju ollakse nõus selle eest maksma?

fa-diagram-project fa-sm

Metoodika

Organisatsiooni eesmärgist ja valitud tulevikusuunast tulenevalt valime metoodika:

 

 • prototüübi loomine
 • visiooni loomine
 • töötuba
 • valideerimine
 • hindamine
 • turunduskampaania
 • küsimustik
 • teenusedisain
 • äriprotsessi analüüs
fa-list-check fa-sm

Töötulem

Strateegia anname sulle üle vastavalt kokkulepitud formaadile. Selleks võib olla dokument, joonis, tööplaan või visiooni kirjeldus soovitud eesmärgini jõudmiseks.

 

Tarkvara selle pealt veel arendada ei saa, kuid see on aluseks esmastele mahuhinnangutele. Strateegia tulem annab võimaluse hinnata, palju soovitud muudatus maksab, palju võtab aega esimene faas ja milliseid tegevusi tuleb teha.

 

Strateegia tulem sisaldab tavaliselt...

 

 • tegevusi ja ajaraame nende teostamiseks
 • praeguse protsessi ja tuleviku protsessi võrdlust
 • funktsionaalsuse nõudeid uuele tarkvarale

soovitused tellijale

Kuidas läheneda strateegia tellimisele targasti?

Pakume spetsialistidena sulle erinevaid alternatiive ning toetame sind strateegia loomisel, kuid me ei tee otsuseid sinu eest. Miks? Vaid sina saad otsustada detailide üle ning teha õiged valikud, sest tunned süvitsi oma organisatsiooni ja selle sisemist toimimist.

fa-chart-network fa-sm

Kõigepealt kaardistus, siis strateegia

Strateegia loomise aluseks on kindel vajadus midagi muuta. Kui muudatuse vajadus põhineb oletustel või kontrollimata infol, ei vasta strateegia tulem tõenäoliselt ka ootustele ega täida organisatsiooni eesmärke.

 

Sellepärast on väga oluline enne strateegia loomist kaardistada kitsaskohad või kontrollida üle faktid, kas organisatsioonis on probleemid kindlasti just neil konkreetsetel põhjustel. Vajadusel aitavad meie spetsialistid sind meeleldi ka kaardistusega.

fa-hand-holding-heart fa-sm

Valmisolek muutuseks

Strateegiline muudatus mõjutab paljude töötajate, organisatsiooni liikmete ja kasutajate/klientide elu ja töötegemist.

 

Kõige paremad tulemused saavutatakse siis, kui organisatsioon on planeeritavaks muudatuseks ette valmistatud. Selleks on oluline organisatsioonis selgitada muudatuse eesmärki ja mida planeeritav muudatus võib endaga kaasa tuua.

fa-handshake-angle fa-sm

Koostöö ja kohalolu

Meie kogemused on näidanud, et parima efektiivsuse ja tulemuse annab tugev koostöö tellijaga. 

 

Sinu organisatsioon saab strateegiast kõige rohkem kasu, kui oled planeerinud selle loomiseks aega ning oled valmis asju arutama, tegema otsuseid, kooskõlastama oma organisatsioonis detaile, jagama olulist informatsiooni, andma tagasisidet ning oled kättesaadav kohtumisteks ja töötubadeks.

 

Me ei saa strateegiat sinu eest luua, sest see peab juba esimestest sammudest alates sinu organisatsioonile sobima ja organisatsioon peab saama kõiges kohe kaasa rääkida.

Teenuse maksumus

Strateegia loomise hinda mõjutavad tegurid:

 • muudatuse eelduseks oleva info kvaliteet (muudatuse toimimise tõenäosus)
 • projektiga seotud inimeste hulk
 • infosüsteemide hulk
 • äriprotsesside hulk
 • testitavate inimeste hulk
 • eksperimentide hulk
 • koosloome- ja töötubade hulk
 • uurimist vajavate vastuargumentide hulk
 • uurimist vajavate detailide hulk (mõõdikud, juhtumid, lahendused, teadusuuringud)
 • rahvusvahelisuse aspekt
 • kasu saamise ajaline perspektiiv

Klientide edulood: läbimõeldud strateegia viib tulemuslikkuseni

Riigi sündmusteenuste visiooni ja strateegia arendamine. Viie sündmusteenuse analüüs.

Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning AS PricewaterhouseCoopersiga  viisime läbi visiooniprojekti, mille eesmärgiks oli luua Eesti riigi sündmusteenustele kontseptsioon ning aru saada vajalike arendustööde sisust ja mahust. Projekti jooksul analüüsisime viite olulist inimese elusündmust, mille korral on tal vajadus kasutada erinevaid riigi e-teenuseid. 

 

Loe lähemalt

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu strateegia

Koostöös Terviseameti, Tervisekassa, Sotsiaalkaitseameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega (TEHIK) ning Maksu- ja Tolliametiga viisime läbi Meditsiiniseadmete ja Abivahendite Andmekogu (MSA) analüüsiprojekti, et luua põhjalik tulevikustrateegia.

 

Loe lähemalt

Muutumatu seisundi diagnoosiga laste abivajaduse määramise MVP kirjelduse, prototüübi ja arendusstrateegia loomine

Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning Sotsiaalkindlustusametiga (SKA) viisime ellu projekti, mille eesmärk oli teostada analüüs muutumatu seisundi diagnoosi alusel lapse abivajaduse määramise ja tugiteenuste proaktiivse pakkumisega seotud andmevahetuse digitaliseerimise kasutajanõuete ja äriprotsesside jaoks. 

 

Loe lähemalt

Kontakt

Soovid tellida meilt strateegiat? Võta ühendust meie teenusedisaini valdkonnajuhiga

Strateegia

Teenusedisaini valdkonna spetsialistid tegelevad kõigega, mis puudutab kasutajaliidese (UI) ja kasutajakogemuse disaini (UX), teenusedisaini, strateegiat ning äri- ja eelanalüüsi. Meie poole võib pöörduda igas projekti etapis - alates idee väljatöötamisest kuni uute digilahenduste loomise ja hindamiseni välja.

Liina Martõnjak

Teenusedisaini valdkonnajuht

Liina on Trinidad Wisemani teenusedisaini valdkonnajuht. Tal on  interaktsioonidisaini magistrikraad University College Londonist ning informaatika magistrikraad TalTechist. Liina on töötanud IT valdkonnas enam kui 14 aastat, olles nii arendaja kui interaktsioonidisaineri rollides. Liina on külalislektorina andnud loenguid TalTechis ja IT Kolledžis.

Kui soovid arutada oma projekti või sul on küsimusi Trinidad Wisemanis tehtava töö kohta, siis võta meiega ühendust.

Saada päring

* Märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud

Täisteenus (UX, analüüs, arendus, testimine)

Atlassiani teenused

Ärianalüüs või teenusedisain

Süsteemianalüüs

E-riigi konsultatsioon/arendus

UX/UI

NeuroUX

WCAG ( ligipääsetavus) konsultatsioon või audit

Programmeerimine

Tarkvara testimine

Koolitus/muu-konsultatsioon

Muu

EUR

/

/

Ära kunagi jaga selle vormi kaudu tundlikku teavet (krediitkaardinumbrid, isikukoodid, paroolid).

Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning sellele rakenduvad Google’i privaatsuspoliitika ja teenuste tingimused.

Loe viimaseid postitusi meie blogist

Olemasoleva süsteemi uuendamine Turismiinfosüsteem 2.0 projekti näitel

Täna läks laivi tuliuus www.visitestonia.com veebileht. Oma blogis räägime Visit Estonia veebilehe ning selle sisuhaldussüsteemi uuendamise näitel, mida tähendab olemasolevast lahendusest uue versiooni loomine ning kuidas lahendada võimalikke väljakutseid. Projekti eesmärgiks oli luua uus kasutajasõbralik ja organisatsiooni ootusi juhtiv keskkond.

Loe lähemalt