Kliendilugu

Veebianalüütika lahenduse loomine Euroopa Toiduohutusametile

Ülevaade

Avalik sektor Analüüs Veebianalüütika Võtmemõõdikud
Projekti kestus 3 kuud

Analüüsisime Euroopa Toiduohutusameti (European Food Safety Authority, EFSA) kolme veebilehe – EFSA pealeht, openEFSA ja connectEFSA – kasutatavuse hetkeseisu veebianalüütika abil. Töötasime välja ja seadistasime EFSA jaoks uued kasutatavuse võtmemõõdikud, et hinnata veebilehtede kasutatavuse taset ja sellega seotud probleeme ning vaatasime üle ja parendasime Piwiku seadistused. 

Euroopa Toiduohutusametil on nüüdsest parem ülevaade oma kasutajate liikumise ja käitumise kohta ning tänu uutele kasutusse võetud mõõdikutele ka rohkem andmeid, millest tulevikus lähtuda. 

Kasutatavuse võtmemõõdikud

Hea tööriist veebilehe kasutatavuse hindamiseks ja probleemkohtade märkamiseks.

Euroopa Toiduohutusamet ehk EFSA (European Food Safety Authority) on Euroopa Liidus tegutsev amet, kelle ülesandeks on jagada sõltumatut teaduspõhist nõu ning teatada toidutarneahelaga seotud olemasolevatest ja tekkivatest riskidest. Seega on ülioluline, et EFSA veebilehed oleksid lihtsasti mõistetavad ja kasutatavus vastaks heale tasemele. 

Kasutatavust saab hinnata nii kvalitatiivsete (testimine) kui kvantitatiivsete (veebianalüütika) meetodite abil. EFSA lasi analüüsida oma lehtede kasutatavuse hetkeseisu ja parendada veebilehtedele seadistatud kasutatavuse võtmemõõdikuid, mis on veebianalüütika oluline osa.

Viimased olid EFSA-l küll juba varasemalt seadistatud, kuid selleks, et saada kõige vajalikumat ja täpsemat infot kasutajate käitumise kohta, oli tekkinud vajadus mõõdikute uuendamiseks ja kohandamiseks. 

EFSA võtmemõõdikuid välja töötades lähtusime ameti järgmistest eesmärkidest: 

 • Mõista veebilehtede kasutajate käitumist – miks nad platvormi külastavad?  
 • Saada alusandmeid, mille põhjalt hakata hindama kasutajate huvisid ja põhitegevusi. 
 • Viia kokku kasutajate käitumine veebilehtedel EFSA enda prioriteetide ja eesmärkidega. 
 • Põhiülesannete kaardistamine (kuidas külastussessioonid jagunevad peamenüü sisulehtede vahel) valitud platvormidel. Mida kasutajad neil platvormidel teevad? Mis eesmärke soovivad neid platvorme külastades saavutada? 

Kvantitatiivsete meetodite kasutamine lisaks kvalitatiivsetele annab EFSA-le toimuvast tervikpildi

Väga mõistlik ja ettevaatav on põhineda oma otsustel andmetele ja kasutada erinevaid kasutatavuse hindamise meetodeid. Ainult kvalitatiivsetele või statistilistele meetoditele tugineda ei ole suurema pildi nägemiseks piisav. Kvalitatiivsetele andmetele statistika lisamine annab aga parema ja täielikuma arusaama kasutajate tegevustest ja käitumisest. Ühtse ja analüüse korrata võimaldava süsteemi ülesseadmine kasutajate käitumise jälgimiseks on kindlasti abiks, et hinnata kohti, kus oled õnnestunud ning teha kindlaks kohti, mis vajaksid parendamist. 

 

Meilt veebianalüütikat tellides EFSA just niimoodi toimiski – kõigepealt kaardistasime põhilised probleemkohad kasutatavuse testimise ja rahulolu-uuringu abil ning nende tulemustest lähtudes seadsime sisse statistilised mõõdikud. Selle tulemusel on EFSA-l nüüd andmed ja ka võimekus mõõdikuid oma eesmärkide valguses tõlgendada. 

 

Vastastikune hea koostöö aitas jõuda koos parima tulemuseni. EFSA meeskond võimaldas meile ligipääsu Piwikule, andis meile tagasisidet ja konteksti ning aitas eemaldada tehnilisi probleeme, nii et meie saime anda endast parima. Meie kaardistasime põhilised probleemkohad, töötasime välja uued kasutatavuse võtmemõõdikud, seadsime need üles Tag Manager´is ning panime kokku detailse dokumentatsiooni, millele EFSA oma uuringutes edaspidi tugineda saab. 

Projekti käik ja Euroopa Toiduohutusametile üleantav töötulem

Projekti 4 tegevust Euroopa Toiduohutusametile parima tulemuse tagamiseks.

 • Andmete ettevalmistus 
 • Võtmemõõdikute väljatöötamine ja andmeanalüüs 
 • Hetkel teadaolevate tulevaste vajaduste seadistamine 
 • Dokumentatsioon ja juhised, kuidas tulevikus sama uuringut korrata 
 • Projekti käigus kaardistasime esmalt platvormid ja komponendid, mille kohta oli vaja hakata andmeid koguma. Selleks, et hetkeolukorda paremini mõista ning jõuda kõige paremini toimivate võtmemõõdikuteni, viisime läbi kasutatavuse teste ning veebipõhise kasutaja rahulolu-uuringu. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uuring andsid meile vajaliku info, kuhu võtmemõõdikute väljatöötamisel oma fookust suunata.
 • Pärast uuringuid korrastasime Piwiku keskkonna (duplikaatide, vananenud/ebaolulise info jmt. eemaldamine) ja kaardistasime olemasolevad piirangud. Seejärel seadistasime eelmainitud 3 platvormi Piwiku Tag Manager´i süsteemis olemasolevad mõõdikud ja seadsime üles uute andmete jälgimise. Seejärel töötasime välja veebilehe kasutatavuse võtmemõõdikute süsteemi. See aitab EFSA-l edaspidi hinnata, millised ja kui sagedased on peamised kasutatavuse probleemid ning probleemide parandamisel jälgida, kas kasutatavus paraneb. 
 • Projekti lisandväärtusena lõime juhised, kuidas samu meetodeid kasutada ja uuringut korrata. Dokumenteerisime mõõdikute arvutamise valemid ning kirjeldasime ära valemite kokkupaneku loogika ja õigustatuse koos teadaolevate probleemide ja piirangutega. Detailne dokumentatsioon sisaldas ka kuvatõmmiseid iga valemi kohta Piwiku Tag Manager´is. 
 • EFSA sai kohandatud Piwiku seadistuse koos hoolikalt välja töötatud märgendite (tags) ja tunnustega (variables); lõime tellijale veebianalüütikaks usaldusväärse põhja. Nii saavad nad oma veebis toimuvat üksikasjalikult jälgida ning koguda hinnalist teadmist oma kasutajate käitumise kohta. Selle põhjal on võimalik  kasutatavuse probleeme õigel ajal märgata ja jooksvalt lahendada. 
 • EFSA saab selle lahenduse põhjal teha teadmuspõhiseid otsuseid ning parendada oma platvormidel kasutajate kasutajakogemust.  

Pakume rätseplahendust erinevate tööriistadega ja töötame välja veebi kasutatavuse võtmemõõdikuid

Suudame pakkuda kasutatavuse hindamiseks rätseplahendusi erinevate tööriistadega, töötada välja vajalikud kasutatavuse võtmemõõdikud ning luua töökindlad seadistused iga mõõdiku jälgimiseks.

 

Kasutatavuse võtmemõõdikud mängivad olulist rolli eesmärkide täitmise mõõtmisel ning veebiplatvormi kasutatavuse monitoorimisel – meie suudame neid luua, seadistada ja visualiseerida.

Nii saavad meie kliendid mõõta oma veebiarenduste tulemuslikkust, analüüsida andmepõhiselt kasutatavust ja enamlevinud probleeme ning sellele tuginedes prioritiseerida arendustegevusi ja planeerida ressursse.

 

Just see mitmekülgne pädevus tekitas EFSA-s usaldust ja suunas neid meid valima.